Informatie

Op deze pagina vindt u informatie over de huisregels die van toepassing zijn bij een bezoek aan Praktijk Herbaveda en de documenten die voor u van belang zijn voorafgaand aan behandelingen bij de Praktijk Herbaveda.

Huisregels

 • Ethiek en goede hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Wederzijds respect in een veilige sfeer vind ik erg belangrijk en ik verwacht van mijn cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.

 • Tijdens de behandeling wordt de mobiele telefoon uitgezet.

 • Sieraden en horloge worden afgedaan.

Behandelingenovereenkomst

Als VBAG-lid behoor ik tot zorgverleners die volledig zijn opgeleid om te werken met behandelmethodes en praktijkdisciplines die vallen onder de complementaire geneeswijzen en die voldoen aan de competenties die bij het lidmaatschap behoren.

Elke VBAG-therapeut is verplicht om zich te houden conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van u en mij zijn onder meer vastgelegd in de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg), de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst), de regelgeving van VBAG beroepsvereniging en de beroepscode van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Deze informatie is te vinden op de website van Herbaveda onder ‘Informatie’.

Als je een afspraak maakt met praktijk Herbaveda dan heb je de behandelingsovereenkomst, de AVG, de Wkkgz en de huisregels, gelezen en ga je hiermee akkoord.

Client verklaart de vragen uit het intakeformulier te hebben begrepen en heeft deze naar waarheid ingevuld. Tussentijdse verandering zal direct doorgegeven worden aan de therapeut. Client begrijpt dat deze therapie geen vervanging is voor medisch onderzoek of het stellen van een medische diagnose. Deze massagetherapie mag ook niet gezien worden als een medische behandeling.

Privacy verklaring AVG

 • Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst). Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Bij contact met praktijk Herbaveda ga je ermee akkoord dat ik bepaalde persoonsgegevens van je verwerk in het dossier.

 • Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn.
  Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
  • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Klachtenprocedure Wkkgz

Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.

Als therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben, kun je via deze link downloaden 

Corona maatregelen

In verband met het Covid-19 virus werk ik in de praktijk met een aangepast protocol welke is gebaseerd op de handreiking van het RIVM en de leidraad van complementaire branche- en beroepsorganisaties. Daarbij neem ik extra hygiënemaatregelen om onze veiligheid zo veel mogelijk te garanderen

Kijk voor meer informatie op RIVM  en de website van de Rijksoverheid